Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Η ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΟΙΚΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΧΡΗΣΤΕΥΘΕΙ.
Ανακοίνωση της Λαϊκής Ενότητας για την απαράδεκτη συμφωνία για τους πλειστηριασμούς.
Μόνο ως λαι­μη­τό­μος μπο­ρεί να χα­ρα­κτη­ρι­στεί η συμ­φω­νία κυ­βέρ­νη­σης – πι­στω­τών με βάση την οποία η χώρα θα γνω­ρί­σει τη με­γα­λύ­τε­ρη κοι­νω­νι­κή τρα­γω­δία της με­τα­πο­λί­τευ­σης με το ξε­σπί­τω­μα εκα­το­ντά­δων χι­λιά­δων νοι­κο­κυ­ριών...

Είναι ει­ρω­νεία αυτήν την ώρα να δια­μαρ­τύ­ρο­νται, τάχα, για το μα­ζι­κό ξε­σπί­τω­μα ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και τα άλλα μνη­μο­νια­κά κόμ­μα­τα, που από κοι­νού ψή­φι­σαν το τρίτο μνη­μό­νιο και τις κα­τευ­θύν­σεις του για απε­λευ­θέ­ρω­ση των πλει­στη­ρια­σμών.
Η κυ­βέρ­νη­ση μπο­ρεί να ψη­φί­σει με αντι­συ­νταγ­μα­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα τη συμ­φω­νία για τους μα­ζι­κούς πλει­στη­ρια­σμούς πρώ­της κα­τοι­κί­ας.  Η κα­τά­πτυ­στη, όμως, συμ­φω­νία δεν πρό­κει­ται να εφαρ­μο­σθεί.  Θα μεί­νει στα χαρ­τιά και θα αχρη­στευ­θεί στην πράξη από το κί­νη­μα «κα­νέ­να σπίτι στα χέρια τρα­πε­ζί­τη», το οποίο η Λαϊκή Ενό­τη­τα, στην πρώτη γραμ­μή, θα στη­ρί­ξει και θα ενι­σχύ­σει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου