Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

Ο Λαός θα πληρώσει το "μάρμαρο" για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

Επιτακτική ανάγκη η άμεση εθνικοποίηση-κοινωνικοποίηση των τραπεζών.
Το νο­μο­σχέ­διο για την ανα­κε­φα­λαιο­ποί­η­ση των τρα­πε­ζών που προ­ω­θεί­ται με απα­ρά­δε­κτες δια­δι­κα­σί­ες- εξ­πρές από την κυ­βέρ­νη­ση Τσί­πρα στο πλαί­σιο των μνη­μο­νια­κών της δε­σμεύ­σε­ων φορ­τώ­νει για πολ­λο­στή φορά στις πλά­τες του ελ­λη­νι­κού λαού το βάρος της διά­σω­σης των τρα­πε­ζι­τών, οι οποί­οι οδή­γη­σαν το χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό σύ­στη­μα στη χρε­ο­κο­πία, ενώ ταυ­τό­χρο­να υπο­θη­κεύ­ει ακόμη βα­ρύ­τε­ρα το οι­κο­νο­μι­κό μέλ­λον της χώρας στους δα­νει­στές.
Αντί η κυ­βέρ­νη­ση να με­τα­τρέ­ψει όλες τις προ­νο­μιού­χες με­το­χές σε κοι­νές και ...
να πε­ρά­σει στο δη­μό­σιο τη διοί­κη­ση των  συ­στη­μι­κών τρα­πε­ζών που «δια­σώ­ζο­νται» με τον κλεμ­μέ­νο ιδρώ­τα των φο­ρο­λο­γου­μέ­νων, δρο­μο­λο­γεί την πα­ρα­μο­νή των τρα­πε­ζών στα χέρια των ιδιω­τών «επεν­δυ­τών»- το­κο­γλύ­φων, Ελ­λή­νων και ξένων. Αν και το νο­μο­σχέ­διο αφή­νει τε­ρά­στιες «γκρί­ζες ζώνες» ασά­φειας, η διευ­κρί­νι­ση των οποί­ων αφή­νε­ται σε απο­φά­σεις του υπουρ­γι­κού συμ­βου­λί­ου, τόσο τα απο­τε­λέ­σμα­τα των “stress test” όσο και οι υπάρ­χου­σες πλη­ρο­φο­ρί­ες για τα ανα­με­νό­με­να πο­σο­στά του δη­μο­σί­ου και των με­τα­τρέ­ψι­μων σε με­το­χές ομο­λό­γων (coco’s) προ­οιω­νί­ζο­νται ότι και οι τέσ­σε­ρις συ­στη­μι­κές τρά­πε­ζες θα μεί­νουν σε ιδιω­τι­κά χέρια. Το μόνο που θα αλ­λά­ξει με τη νέα επα­να­κε­φα­λαιο­ποί­η­ση είναι τα πο­σο­στά συμ­με­το­χής των Ελ­λή­νων και των ξένων με­γα­λο­με­τό­χων.
Πα­ράλ­λη­λα, με­τα­τί­θε­ται στο προ­σε­χές μέλ­λον το καυτό πρό­βλη­μα των «κόκ­κι­νων δα­νεί­ων», με το φάσμα των πλει­στη­ρια­σμών για την πρώτη κα­τοι­κία, που απει­λεί εκα­το­ντά­δες χι­λιά­δες νοι­κο­κυ­ριά, να έρ­χε­ται ακόμη πιο κοντά. Τέλος, οι σα­ρω­τι­κές αλ­λα­γές που δρο­μο­λο­γού­νται στη διοί­κη­ση του ΤΧΣ και, στη συ­νέ­χεια, των συ­στη­μι­κών τρα­πε­ζών, πα­ρα­δί­δουν το ελ­λη­νι­κό τρα­πε­ζι­κό σύ­στη­μα- και μέσω αυτού, τις στρα­τη­γι­κής ση­μα­σί­ας επι­χει­ρή­σεις που χρω­στούν στις τρά­πε­ζες- στους δα­νει­στές (Κο­μι­σιόν, ΕΚΤ, ESM).
Η Λαϊκή Ενό­τη­τα κα­ταγ­γέλ­λει το νέο «χα­ρά­τσι» που επι­βάλ­λε­ται στον ελ­λη­νι­κό λαό προς όφε­λος των τρα­πε­ζι­τών και την υπο­θή­κευ­ση της ελ­λη­νι­κής οι­κο­νο­μί­ας. Καλεί τους ερ­γα­ζό­με­νους σε ένα ευ­ρύ­τα­το μέ­τω­πο αγώνα για την άμεση εθνι­κο­ποί­η­ση των τεσ­σά­ρων συ­στη­μι­κών τρα­πε­ζών και τη λει­τουρ­γία τους υπό κοι­νω­νι­κό έλεγ­χο. Για ένα δη­μό­σιο τρα­πε­ζι­κό σύ­στη­μα, που θα προ­βεί στην ανα­γκαία δια­γρα­φή και γεν­ναία ρύθ­μι­ση των χρεών στα νοι­κο­κυ­ριά και τις μι­κρο­με­σαί­ες επι­χει­ρή­σεις, ενώ θα εξα­σφα­λί­σει τη ζω­τι­κά ανα­γκαία ρευ­στό­τη­τα για μια οι­κο­νο­μι­κή ανά­πτυ­ξη και ανα­συ­γκρό­τη­ση προς όφε­λος των λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου