Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

Μαζική η πορεία για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

Με μια μαζική πορεία ο λαός και η νεολαία της Αθήνας τίμησαν την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.
Και θα μπο­ρού­σε να είναι ακόμη μα­ζι­κό­τε­ρη αν η φη­μο­λο­γία ότι θα γί­νουν εκτε­τα­μέ­να επει­σό­δια σε συ­νάρ­τη­ση με το γε­νι­κό­τε­ρο κλίμα φόβου στο φόντο των γε­γο­νό­των στο Πα­ρί­σι δεν επη­ρέ­α­ζε αρ­νη­τι­κά κά­ποιο κόσμο. Παρ’ όλα αυτά, η πο­ρεία ήταν μα­ζι­κή και με παλμό, επι­βε­βαιώ­νο­ντας για δεύ­τε­ρη φορά ύστε­ρα από την πο­ρεία της γε­νι­κής απερ­γί­ας της 12 Νο­έμ­βρη ότι ένα αξιό­λο­γο τμήμα του κό­σμου της Αρι­στε­ράς και των αντι­στά­σε­ων ξε­περ­νά πολύ πιο γρή­γο­ρα απ’ ό,τι άλλοι φο­βού­νταν και άλλοι ήλ­πι­ζαν τις συ­νέ­πειες από τη μνη­μο­νια­κή στρο­φή του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και το απο­γοη­τευ­τι­κό απο­τέ­λε­σμα των εκλο­γών.
Μα­ζι­κή ήταν η πα­ρου­σία των μπλοκ της Αρι­στε­ράς (ΛΑΕ, ΚΚΕ, ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ κ.λπ.) και των ...
φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων,με τα συν­θή­μα­τα για τη μη έκ­δο­ση των 5 φοι­τη­τών στην Ιτα­λία να κυ­ριαρ­χούν. Η ΛΑΕ, για δεύ­τε­ρη φορά ύστε­ρα από την πο­ρεία της γε­νι­κής απερ­γί­ας, είχε ένα μα­ζι­κό μπλοκ.
Το νέο στοι­χείο αυτής της πο­ρεί­ας ήταν η πα­ρου­σία του μπλοκ του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ: όχι μόνο χωρίς μα­ζι­κό­τη­τα (με­ρι­κές εκα­το­ντά­δες, σε αντί­θε­ση με τις χι­λιά­δες των προη­γού­με­νων χρό­νων) αλλά και προ­στα­τευ­μέ­νο από τρεις δι­μοι­ρί­ες ΜΑΤ (μία μπρο­στά και δύο στα πλά­για του μπλοκ!) και αντι­με­τω­πί­ζο­ντας συχνά τα γιου­χα­ΐ­σμα­τα και τις απο­δο­κι­μα­σί­ες του κό­σμου που πα­ρα­κο­λου­θού­σε την πο­ρεία! Μια εκ­φυ­λι­στι­κή και εξευ­τε­λι­στι­κή ταυ­τό­χρο­να συ­νέ­πεια της μνη­μο­νια­κής στρο­φής του και της υλο­ποί­η­σης του σκλη­ρού προ­γράμ­μα­τος του τρί­του μνη­μο­νί­ου ενά­ντια στα συμ­φέ­ρο­ντα και τις κα­τα­κτή­σεις της ερ­γα­τι­κής και λαϊ­κής πλειο­ψη­φί­ας.   
Στα αξιο­ση­μεί­ω­τα της πο­ρεί­ας, και η «πλη­θω­ρι­κή» πα­ρου­σία της αστυ­νο­μί­ας, αλλά και το γε­γο­νός ότι οι φήμες περί εκτε­τα­μέ­νων επει­σο­δί­ων δεν επα­λη­θεύ­τη­καν – ήταν από τις πιο ήρε­μες πο­ρεί­ες των τε­λευ­ταί­ων χρό­νων.


http://rproject.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου