Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

Κοινή δράση της νεολαίας για το ασφαλιστικόKάλεσμα για τη συγκρότηση πρωτοβουλίας νέων ενάντια στο νέο ασφαλιστικό.

Την Τρίτη 2/2, αντιπροσωπείες δυνάμεων της μαχόμενης Αριστεράς στο χώρο της νεολαίας συναντηθήκαν, με στόχο τη συντροφική συζήτηση για τον συντονισμό του αγώνα μας μπροστά στην συνεχιζόμενη μνημονιακή επίθεση που δέχονται τα δικαιώματά της νεολαίας από τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τους δανειστές της ΕΕ και του ΔΝΤ, καθώς και από το σύνολο των μνημονιακών δυνάμεων και του κεφαλαίου, όπως αυτή συμπυκνώνεται στην παρούσα φάση στο μέτωπο του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου.
Κοινή δια­πί­στω­ση όλων ειναι η πε­ριο­ρι­σμέ­νη πα­ρου­σία της νέας γε­νιάς ερ­γα­ζο­μέ­νων στη μάχη για το ...
ασφα­λι­στι­κό ενώ μπο­ρεί και πρέ­πει να απο­τε­λέ­σει την κρί­σι­μη μάζα για την ανά­πτυ­ξη ενός νι­κη­φό­ρου ανα­τρε­πτι­κού κι­νή­μα­τος. Σε ιδιαί­τε­ρα συ­ντρο­φι­κό κλίμα συ­ζη­τή­θη­καν και γε­νι­κό­τε­ρα ζη­τή­μα­τα της επί­θε­σης απέ­να­ντι στην ερ­γα­ζό­με­νη νε­ο­λαία όπως: η ανερ­γία και τα προ­γράμ­μα­τα ανα­κύ­κλω­σής της, η διό­γκω­ση της απλή­ρω­της και μαύ­ρης ερ­γα­σί­ας, η ερ­γα­σια­κή πε­ρι­πλά­νη­ση, η γι­γά­ντω­ση της ερ­γο­δο­τι­κής αυ­θαι­ρε­σί­ας και της τρο­μο­κρα­τί­ας στους χώ­ρους δου­λειάς ,η προ­ώ­θη­ση λο­γι­κών αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας και ατο­μι­σμού ανά­με­σα στους/στις νέους/νέες ερ­γα­ζό­με­νους/ες, η μα­ζι­κή με­τα­νά­στευ­ση, οι ευ­θύ­νες και οι λο­γι­κές συ­ντε­χνια­σμού των ηγε­σιών  ΓΣΕΕ-ΑΔΕ­ΔΥ, επι­με­λη­τη­ρί­ων και συλ­λό­γων.
Παρά τις δια­φο­ρε­τι­κές μας προ­σεγ­γί­σεις και δια­φο­ρές για ζη­τή­μα­τα που αφο­ρούν τη δράση και τη προ­ο­πτι­κή του νε­ο­λαι­ί­στι­κου και ερ­γα­τι­κού κι­νή­μα­τος, θε­ω­ρού­με ότι αυτή τη στιγ­μή η κοινή δράση των μα­χό­με­νων δυ­νά­με­ων είναι ανα­φαί­ρε­τη προ­ϋ­πό­θε­ση για τη νι­κη­φό­ρα έκ­βα­ση της μάχης απέ­να­ντι στο νέο ασφα­λι­στι­κό, που γο­να­τί­ζει τους νέους και τις νέες, τους τω­ρι­νούς και μελ­λο­ντι­κούς ερ­γα­ζό­με­νους.
Στο πλαί­σιο αυτό, οι δυ­νά­μεις που υπο­γρά­φου­με, συμ­φω­νού­με και στη­ρί­ζου­με το "κά­λε­σμα για τη συ­γκρό­τη­ση πρω­το­βου­λί­ας νέων ενά­ντια στο νέο ασφα­λι­στι­κό" και το πλαί­σιο κα­τευ­θύν­σε­ων που αυτό πε­ρι­γρά­φει. Μια πρω­το­βου­λία που επι­χει­ρεί να ανα­δεί­ξει ότι το νέο ασφα­λι­στι­κό αφορά κυ­ρί­ως την νέα γενιά, να συμ­βά­λει στον αγω­νι­στι­κό συ­ντο­νι­σμό όλων των επί μέ­ρους αντι­στά­σε­ων από τα κάτω της νε­ο­λαί­ας  και  στην ανα­γκαία κοινή ανα­τρε­πτι­κή δράση για να μπλο­κα­ρι­στεί και να μην πε­ρά­σει το αντια­σφα­λι­στι­κό νο­μο­σχέ­διο.

νέοι – νέες Λαϊ­κής Ενό­τη­τας
νε­ο­λαία Κομ­μου­νι­στι­κή Απε­λευ­θέ­ρω­ση
Ανα­σύν­θε­ση | Ορ­γά­νω­ση Νε­ο­λαί­ας Ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς
Αρι­στε­ρή Συ­σπεί­ρω­ση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου