Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

Ανακοίνωση της ΛΑΕ για τη Γενική Απεργία για το ασφαλιστικό στις 4 Φεβρουαρίου 2016

ΟΛΟΙ/ΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04/02/2016  Οι προ­ω­θού­με­νες προ­τά­σεις της Κυ­βέρ­νη­σης, που οδη­γούν στην πλήρη κα­τε­δά­φι­ση της κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης και των συ­ντά­ξε­ων, συ­να­ντούν την απο­φα­σι­στι­κή αντί­στα­ση ολό­κλη­ρου του Ελ­λη­νι­κού λαού.

Οι πρω­το­φα­νείς σε μα­ζι­κό­τη­τα κι­νη­το­ποι­ή­σεις των μι­σθω­τών και αυ­το­α­πα­σχο­λού­με­νων επι­στη­μό­νων, οι απερ­για­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις των ερ­γα­ζο­μέ­νων του δη­μο­σί­ου και του ιδιω­τι­κού τομέα, οι με­γά­λες κι­νη­το­ποι­ή­σεις του αγρο­τι­κού κό­σμου και τα μπλό­κα σε όλη την χώρα, απο­δει­κνύ­ουν την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα όλων των κοι­νω­νι­κών ομά­δων ν’ αντι­στα­θούν και να μην αφή­σουν να πε­ρά­σουν οι αντια­σφα­λι­στι­κές  ρυθ­μί­σεις, που θα οδη­γή­σουν τους συ­ντα­ξιού­χους σε πλήρη φτω­χο­ποί­η­ση, τους ερ­γα­ζό­με­νους σε νέες μειώ­σεις των μι­σθών τους και τους ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες σε έξοδο από το επάγ­γελ­μά τους και σε ανερ­γία.

Η με­γά­λη Γε­νι­κή Απερ­γία στις 4 του Φλε­βά­ρη θα είναι μια απερ­γία σταθ­μός, που θ’ απο­δεί­ξει στην Κυ­βέρ­νη­ση, στους συμ­μά­χους της και στους δα­νει­στές ότι η διά­λυ­ση της κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης δεν θα πε­ρά­σει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου